Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

W jaki sposób oblicza się emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa jako świadczenie kapitałowe

Emerytura pomostowa obliczana jest analogicznie, jak emerytura z wieku powszechnego. W ten sposób, można potwierdzić, że jest to świadczenie ustalane w rozumieniu tzw. nowych zasad. Emerytura pomostowa składa się zatem co najmniej z dwóch części składowych, którymi są: kapitał początkowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych począwszy od 01.01.1999 r. Emerytura pomostowa może zostać uzupełniona o II filar, czyli środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE).

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie emeryturą pomostową jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który nadzoruje proces gromadzenia środków i ustala indywidualne kwoty emerytur pomostowych dla uprawnionych świadczeniobiorców.

Kapitał początkowy ustalany do emerytury pomostowej

Kapitał początkowy stanowi istotną, o ile nie najważniejszą część składową emerytury pomostowej. Do jego prawidłowego naliczenia ważne jest zaangażowanie zainteresowanego, który będzie składał wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o prawo do emerytury pomostowej.

Kapitał początkowy ustala się na wniosek osoby zainteresowanej. Celem ustalenia kapitału początkowego jest hipotetyczne oraz przybliżone ustalenie wysokości zgromadzonych środków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w sytuacji, gdy w okresie z którego ustala się kapitał początkowy, organ rentowy nie posiada danych o wysokości odprowadzonych składek przez ubezpieczonych (pracowników).

W celu prawidłowego ustalenia kapitału początkowego należy ustalić, pozyskać oraz przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty potwierdzające zatrudnienia przed 01.01.1999 r. oraz wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia. Tym samym należy zgromadzić: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7), zaświadczenie o odbyciu zasadniczej służby wojskowej (książeczka wojskowa), zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz inne dokumenty, które mają wpływ na wysokość ustalonego kapitału początkowego. W innym artykule dowiesz się jak oblicza się kapitał początkowy.

Ważne! Prawidłowe ustalenie kapitału początkowego, ma istotne znaczenie dla wysokości wypłacanego świadczenia emerytalnego. Powodem tego stanu rzeczy jest roczna oraz kwartalna waloryzacja ustalonego kapitału początkowego. Zobacz ile wyniesie zwaloryzowany kapitał początkowy, który na dzień 01.01.1999 r. wyniósł 145 000 złotych, przy założeniu, że świadczeniobiorca nabędzie prawo do emerytury w grudniu 2023 r.

przykład waloryzacji kapitału początkowego ustalonego na dzień 01.01.1999 r. w kwocie 145 000,00 złotych
Kwota podlegająca waloryzacji Waloryzacja Wskaźnik waloryzacji * Wartość kapitału po waloryzacji
145 000,00 zł za rok 1999 115,60% 167 620,00 zł
167 620,00 zł za rok 2000 112,72% 188 941,26 zł
188 941,26 zł za rok 2001 106,68% 201 562,54 zł
201 562,54 zł za rok 2002 101,90% 205 392,23 zł
205 392,23 zł za rok 2003 102,00% 209 500,07 zł
209 500,07 zł za rok 2004 103,63% 217 104,92 zł
217 104,92 zł za rok 2005 105,55% 229 154,24 zł
229 154,24 zł za rok 2006 106,90% 244 965,88 zł
244 965,88 zł za rok 2007 112,85% 276 444,00 zł
276 444,00 zł za rok 2008 116,26% 321 393,79 zł
321 393,79 zł za rok 2009 107,22% 344 598,42 zł
344 598,42 zł za rok 2010 103,98% 358 313,44 zł
358 313,44 zł za rok 2011 105,18% 376 874,08 zł
376 874,08 zł za rok 2012 104,68% 394 511,79 zł
394 511,79 zł za rok 2013 104,54% 412 422,63 zł
412 422,63 zł za rok 2014 102,06% 420 918,54 zł
420 918,54 zł za rok 2015 105,37% 443 521,87 zł
443 521,87 zł za rok 2016 106,37% 471 774,21 zł
471 774,21 zł za rok 2017 108,68% 512 724,21 zł
512 724,21 zł za rok 2018 109,20% 559 894,84 zł
559 894,84 zł za rok 2019 108,94% 609 949,44 zł
609 949,44 zł za rok 2020 105,41% 642 947,70 zł
642 947,70 zł za rok 2021 109,33% 702 934,72 zł
702 934,72 zł za rok 2022 114,40% 804 157,32 zł
804 157,32 zł za I kw. 2023 113,83% 915 372,28 zł
915 372,28 zł za II kw. 2023 104,01% 952 078,71 zł
 
Wartość zwaloryzowanego kapitału początkowego, przyjęta do ustalenia wysokości emerytury obliczanej na nowych zasadach: 952 078,71 złotych.

Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzone od 01.01.1999 r.

Ustalając prawo do emerytury kapitałowej, której przykładem jest emerytura pomostowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględni do wysokości świadczenia oprócz kapitału początkowego oraz II filaru (OFE) wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne.

Czynność ta dzieje się automatycznie oraz z doświadczenia wskazać należy, że w procesie tym nie odnotowano poważniejszych błędów oraz działania na szkodę ubezpieczonych.

Denis Szczodry
Denis Szczodry
https://emeryturapomostowa.net
Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur pomostowych i rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.